Karnataka Lok sabha Election Logo

Lok Sabha Elections 2019


 

Register for maintenance of day to day Accounts of Election expenditure by Contesting Candidates

Anand V Asnotikar Anantkumar Hegde
Anita A Shet Balakrishna A Patil
Chidanand Harijan Kundabai Parulekar
Manjunath Sadashiv (Will be available soon) Mohammed Khateeb
Nagraj Naik Nagraj S Shet
Nagraj A Shirali Sudakar K Joglekar
Sunil Pawar