GoK Logo

Official Website of Uttara Kannada

Government of Karnataka

Office : +91-8382-226303
Fax : +91-8382-226603
Email : dckarwar[at]gmail[dot]com

RTI

RTI Documents of Various Offices

Office RTI Documents
Deputy Commissioner Office 4(1)B   
Zilla Panchayat 4(1)A    4(1)B   
DD Food and Civil Supplies 41(A) & 41(B)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಪ್ರಕರಣ 26(3)(ಬಿ) ರಡಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ / ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ View