ಮುಚ್ಚಿ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಯಡಿ ಆಹಾರಧನ್ಯ ವಿತರಣೆ

ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾರವಾರ – 581 301

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08382 226243

ಈ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ : dmkarwar[at]kfcsc.com