ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರ
ವರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರದೇಶ 10277 ಚ.ಕಿ.ಮೀ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ-ಒಟ್ಟು 14,37,169
ಪುರುಷರು 7,26,256
ಮಹಿಳೆಯರು 7,10,913
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ 140
ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ 84.06%
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 12
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 231
ವಿ.ಎ ವಲಯಗಳು 239
ಹೋಬಳಿಗಳು 35