ಮುಚ್ಚಿ

ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ

ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯೋಜನಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಛೇರಿ

ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯೋಜನಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಛೇರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರೇಮಾಬಾಯಿ ರಾಯ್ಕರ ಕಟ್ಟಡ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಂಜಾಬ ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, – 581 301

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08382 226386

ಈ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ : peek.emi50[at]yahoo[dot]com