ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ಪ್ರ.ದ.ಸ./ಪ್ರ.ದ.ಕಂ.ನಿ. ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಿಂದ 31-12-2022 ರವರೆಗಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ಗ್ರಾ.ಆ.ಅ ಮತ್ತು ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಿಂದ 31-12-2022 ರವರೆಗಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಿಂದ 31-12-2022 ರವರೆಗಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಿಂದ 31-12-2022 ರವರೆಗಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ಗ್ರೂಪ ಡಿ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಿಂದ 31-12-2022 ರವರೆಗಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ