ಮುಚ್ಚಿ

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಕಾರವಾರ

ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಕಾರವಾರ

ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಹಬ್ಬುವಾಡ, ಕಾರವಾರ , ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, – 581 301

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08382 220018

ಈ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ : apmckarwar[at]gmail[dot]com