ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ – 581 301

ಕಛೇರಿ / ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ : ಜಿಲ್ಲಾನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಯ್ದೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಾಧಿ(ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್) ಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು:

  1. ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯಿದೆ, 1932
  2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆ, 1960
  3. ಪಾರ್ಸಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕಾಯಿದೆ, 1936

ಜಿಲ್ಲಾನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುದ್ರಾಂಕ ಕಾಯ್ದೆ, 1957 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಜಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ʼಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ ಸಹಾಯಕರುʼ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ ಸಹಾಯಕರು ನೋಂದಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 1908 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುದ್ರಾಂಕ ಕಾಯ್ದೆ 1957 ರ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು.

ಕಛೇರಿ/ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ : .

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗಳು :

  1. ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣೆ, ವಿವಾಹಗಳ ನೋಂದಣೆ, ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣೆ.
  2. ನೋಂದಾಯಿತ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.
  3. ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು
  4. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು.
  5. ಋಣಾಭಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.

ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ, ಎಮ್.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ – 581 301

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08382 227578

ಈ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ : dr.uttarkannad[at]karnataka[dot]gov[dot].in