ಮುಚ್ಚಿ

ತಲುಪುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ

ಹತ್ತಿರದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದರೆ ಗೋವಾದ ದಾಬೋಲಿಮ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ.

ರೈಲಿನಿಂದ

ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಶಿರವಾಡದಲ್ಲಿದೆ (ಕಾರವಾರ).

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ

ಕಾರವಾರವು ಗೋವಾದಿಂದ 86 ಕಿಮೀ, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ 275 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ 205 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.