ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕಾರವಾರ

ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ : ಈ ಇಲಾಖೆಯು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ, PWD ತಪಾಸಣೆ ಬಂಗಲೆ ಹತ್ತಿರ, NH-17, ಕಾರವಾರ 581 301

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08382 226364

ಈ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ : rtokarwar[at]gmail[dot]com, rtokwr-ka[at]nic[dot]in