ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ವಿವಿಧ ಕಛೇರಿಗಳ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ದಾಖಲೆಗಳು
ಕಛೇರಿ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ದಾಖಲೆಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 41A (PDF 3.5 MB) ಮತ್ತು  41B (PDF 2.1 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 41A (PDF 1.1 MB) ಮತ್ತು   41B (PDF 1.6 MB)
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ 41A  ಮತ್ತು  41B (PDF 1.4 MB) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 41A (PDF 8.4 MB) ಮತ್ತು  41B (PDF 1.4 MB)