ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ

ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು :ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರವಾರ

ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ ಕಾರವಾರ, ಸರಸ್ವತಿ ಸದನ, ಹಬ್ಬುವಾಡ, ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, – 581 301

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08382 226454

ಈ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ : drcs-karwar[at]nic[dot]in