ಮುಚ್ಚಿ

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ

ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ.ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (NIC) ಕಾರವಾರ, DeitY, MoCIT, 
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ  ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ವಿಷಯಗಳು ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಕಾರವಾರ) ಅವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.