ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಣಿತರು)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

12/07/2023 22/07/2023 ನೋಟ (2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ದಿನಾಂಕ: 13-01-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆಗಳ ನಿಯಮಗಳ ರೀತ್ಯಾ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13/01/2023 13/02/2023 ನೋಟ (2 MB)