ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಕಾರವಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ

ಕಾರವಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ

ಇಮೇಲ್ : directorkarwarmc[at]gmail[dot]com
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://kimskarwar.karnataka.gov.in/
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581301