ಮುಚ್ಚಿ

ಸಕಾಲ

ಭೇಟಿ: https://sakala.kar.nic.in

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಲ್ಲಾ ತಹ್ಶಿಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ | ನಗರ : ಕಾರವಾರ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 581301
ದೂರವಾಣಿ : +91-8382-226303