ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ / ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ

ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್‌ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9483511015

ಇ-ಜನಸ್ಪಂದನ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭೇಟಿ: https://ipgrs.karnataka.gov.in/

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ನಗರ : ಕಾರವಾರ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 581301
ಮೊಬೈಲ್ : 9483511015 | ಇಮೇಲ್ : dckarwar[at]gmail[dot]com