ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಪುರಸಭೆ, ಕುಮಟಾ

ಪುರಸಭೆ, ಕುಮಟಾ

ಇಮೇಲ್ : cokumta[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08386-222020
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581343

ಪುರಸಭೆ, ಭಟ್ಕಳ

ಪುರಸಭೆ, ಭಟ್ಕಳ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭಟ್ಕಳ

ಇಮೇಲ್ : tmcbhatkal1[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08385-226408
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581320