ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರವಾರ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಭಾಂಡಿಸಿಟ್ಟಾ ಕಾರವಾರ - 581 304

ಇಮೇಲ್ : eekwr[dot]hescom[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08382-221437
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581304

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರಸಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗಿಯ ಕಛೇರಿ, ಕೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಹೆಸ್ಕಂ, ಶಿರಸಿ

ಇಮೇಲ್ : eesirsi[dot]hescom[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08384-226444
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581401